کارت ورود به جلسه امتحانات دانشگاه پیام نور منتشر شد

کارت ورود به جلسه امتحانات دانشگاه پیام نور منتشر شد سیستم (جامع دانشگاهی گلستان)   قابل توجه كليه دانشجويان محترم برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم در سامانه جامع دانشگاه گلستان پیام نور  (گزارش ۴۲۸ ) از تاريخ ۹۶/۹/۲۷ در سامانه گلستان فعال است.