دانلود پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

دانلود پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی شرح وظایف اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق) رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها و پایش واحدهای مستقل و راهبری واحدهای تابعه رسیدگی به کلیه اسناد هزینه تدارکات Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده بخش معدنی Moonta-Wallaroo در قسمت جنوبی استرالیا ؛ یک چشم انداز ژئوفیزیکی

بخش معدنی Moonta-Wallaroo در قسمت جنوبی استرالیا ؛ یک چشم انداز ژئوفیزیکی مونتا والارو در Yorke Peninsula قسمت جنوبی استرالیا قرار گرفته است که یک ناحیه ارزشمند از لحاظ مس معدنی است. کانی زایی هیدروترمال سولفید مس – طلا – نقره در سنگ های دگرگونی و آذرین در دوره زمانی پالئوپروتروزوئیک و مزوپروتروزوئیک اتفاق می Continue reading