دانلود پاور پوینت غفلت

دانلود پاور پوینت غفلت اگر انسان در کلماتی که می گوید خدارا در نظر بگیرد ، این ذکر سبب قرب او می شود. البته این ذکر باید در قلب انسان هم بیاید .در حیطه توجه ۲ نوع اختیاری و جبری بحث می شود. توجه جبری براساس عوامل طبیعی خارج از نفس به چیزی تعلق می Continue reading