دانلود پاور پوینت کار وتلاش

دانلود پاور پوینت کار وتلاش  «خود انگيزشي» از ثبات و پايداري بيشتري برخوردار است. به كاركنان خود انگيخته ، اعتماد كنيد و بگذاريد كار را بر اساس ابتكار عمل خود انجام دهند. براي ايجاد انگيزه در افراد از تشريك مساعي و همكاري ساير همكارانتان استفاده كنيد (در دستيابي به ايده ها و شور و اشتياق Continue reading