دانلود پاور پوینت پارامتر

دانلود پاور پوینت پارامتر كنترل مراحل كاري افراد سطح ۱ و۲ كنترل مراحل كاري سطوح ۱و۲ و در صورت عدم انجام مراحل كار اقدام به صدور فرم اخطار اجراي نادرست (SURVEY PLAN) در جهار نسخه جهت مدير كيفيت – مدير سالن – رئيس اداره كيفيت، رئيس كل مربوطه مقادير كنترلي بصورت عددي ثبت ميگردد دراين Continue reading