دانلود پاورپوینت شيمي فيزيك ۲

دانلود پاورپوینت شيمي فيزيك ۲ تعيين ضريب فعاليت به روش هاي تجربي مهمترين آنها که از شرايط تعادل هم برخوردارند عبارتند از اندازه گيري فشار اسمزي،افزايش نقطه جوش محلول،کاهش نقطه انجماد محلول،نيروي محرکه الکتريکي و….. سلول الکتروليتي يا دستگاه الکتروليز متشکل از دو الکترود (دو هادي فلزي) و يک محلول الکتروليت الکتروليز شامل انجام واکنش Continue reading