دانلود پاورپوینت درس هفتم علوم کلاس هشتم

دانلود پاورپوینت درس هفتم علوم کلاس هشتم –در علوم هفتم آموختید که: – سلول واحد ساختار و عمل موجودات زنده است . –هسته ی سلول وظیفه ی کنترل و فرماندهی اعمال سلول را بر عهده دارد . –در سلول مولکول های چربی، پروتئین و قند وجود دارد که در بخش های مختلف سلول از جمله Continue reading