دانلود پاورپوینت عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درتوسعه کشاورزی حفاظتی

دانلود پاورپوینت عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درتوسعه کشاورزی حفاظتی علت استفاده از کشاورزی حفاظتی: جلو گیری از تخریب خاک مثل: فرسایش آبی، بادی و فشردگی خاک. حفظ رطوبت خاک. کاهش هزینه ها. نیاز به طراحی و ساخت ماشین های مناسب کشاورزی حفاظتی است. ¨افزایش ماده آلی خاک. ¨کاهش فرسایش خاک. جلوگیری از جابجایی خاک Continue reading


دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین

دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین اهداف ارائه معیارهای ارزیابی: .۱تطابق جهت حرکت با اهداف مدنظر .۲سنجش میزان دستیابی به اهداف .۳ارزیابی درجه اهمیت فرایند در دستیابی به اهداف عملکرد تحویل: با شاخصهایی مانند مدت تحویل سفارش، قابلیت اطمینان مدت تحویل سفارش و… ارزیابی می شود. واکنش پذیری زنجیره تامین: با شاخصهایی در حوزه های توانایی، Continue reading