دانلود پاورپوینت شناسايي مواد خطرناك

دانلود پاورپوینت شناسايي مواد خطرناك اين استاندارد براي اولين واحدهاي اعزام شونده بايد در سطح آگاهي جهت تشخيص مواردي كه در اين فصل مورد بحث قرار مي گيرد، تحت آموزش قرار گيرند. آنها همچنين بايد هرگونه آموزش ديگري را به منظور انطباق بيشتر با مواد ضروري بخش حمل و نقل ايالات متحده آمريكا (DOT)،آژانس حفاظت Continue reading