نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵

ارنامه ها به تفکیک کانون های وکلای دادگستری: مرکز: رتبه ۱ – رتبه ۲ – رتبه ۱۰ – رتبه ۱۱ – رتبه ۱۳ – رتبه ۲۹ – رتبه ۳۱ – رتبه ۴۳ – رتبه ۵۰ – رتبه ۵۱ – رتبه ۵۴ – رتبه ۵۷ – رتبه ۵۸ – رتبه ۶۰ – رتبه ۶۱ – رتبه Continue reading