قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ورودی سال ۱۳۹۴

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۴ صدور پروانه کارآموزی قبول شده های آزمون ورودی سال ۱۳۹۴ از مرداد ماه آغاز شده و … صدور پروانه کارآموزی قبول شده های آزمون ورودی سال ۱۳۹۴ از مرداد ماه آغاز شده و اسامی کارآموزانی که پروانه آنان صادر می گردد همراه با برنامه کلاس توجیهی تدریجا Continue reading