آغاز انتخاب محل آزمون برای دانشجویان پیام نور

آغاز انتخاب محل آزمون برای دانشجویان پیام نور