دانلود پاور پوینت غفلت

دانلود پاور پوینت غفلت اگر انسان در کلماتی که می گوید خدارا در نظر بگیرد ، این ذکر سبب قرب او می شود. البته این ذکر باید در قلب انسان هم بیاید .در حیطه توجه ۲ نوع اختیاری و جبری بحث می شود. توجه جبری براساس عوامل طبیعی خارج از نفس به چیزی تعلق می Continue reading


دانلود پاور پوینت غفلت

دانلود پاور پوینت غفلت uگرايش‌هاي فطري انعطاف‌پذيرند، عواملي نظير اختيار فرد، محيط اجتماعي، تعليم و تربيت و ضربه‌هاي روحي مي‌تواند موجب عدم بروز و ظهور آنها بشود، اگر اين گرايش‌ها در شرايط نامساعد قرار بگيرند از رشدشان كاسته مي‌شود تا جائي كه شايد در بعضي از افراد بروز پيدا نكند يكي از مهمترين ويژگي‌هاي امور Continue reading