دانلود پاورپوینت استناد

دانلود پاورپوینت استناد استناد اشاره  به سند قرار دادن سخن یا متنی پیشین است ونویسندگان به آثاری که ربطی با نوشته آنان دارد ارجاع می دهند وبدین وسیله کارخود را اعتبار می بخشند به عنوان شاهد ازآنها استفاده می کنند تا سخن خود را تایید کنند یا تفاوت رویکرد آنها را با نقطه نظر خویش Continue reading


دانلود پاور پوینت بازگویی و دانش عمومی

دانلود پاور پوینت بازگویی و دانش عمومی ارزشیابی یکی از اجزای مهم در مجموعه مولفه های آموزشی است که ارزش آن معادل سایر مولفه هاست. یکی از هنرهای معلمی انجام ارزشیابی دقیق است. گاهی بی دقتی در ارزشیابی ممکن است همه ی زحمات معلم، عوامل اجرایی آموزش و تهیه کنندگان محتوای درس و عمر فراگیران Continue reading