دانلود پاورپوینت شیطان پرستی Satanism

شیطان پرستی       Satanism ۱- ارمغان و نتیجه تمدن جهان غرب است ۲- اوج رذالت و بدبختی انسان در قرن فرا مدرنیسم ۳- ارمغان تکنولوژی بدون ایمان ۴- نتیجه مرگ خدا در زندگی انسان است ۵- حاکمیت نفس به جای خدا در اصل در سنت یهودیان شیطان به عنوان بخشی از آفرینش دیده شده Continue reading


دانلود پاورپوینت شیطان پرستی

دانلود پاورپوینت شیطان پرستی شیطان پرستی یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی میپندارند. آنها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می‌دانند. nشیطان پرستی را در گروه «راه چپ» مخالف با «راه Continue reading