دانلود پاور پوینت ابزارهای اندازه گیری در تحقیق

بدلیل تفاوت در هدف تحقیق پژوهشگر با تحقیقات قبلی ممکن است ابزارهای آن با تحقیقات قبلی یکسان نباشد. مفاهیم پیش بایست: زمینه تحقیق طرح تحقیق پیشینه تحقیق سازه،مفهوم و متغیرهای تحقیق مقیاس های اندازه گیری متغیرها روش های تحقیق پرسشنامه اصول کلی تنظیم پرسشنامه: (۱تنظیم سوالات بر اساس هدف ها یا سوال های تحقیق (۲جذابیت Continue reading