دانلود پاورپوینت کشاورزی حفاظتی یا انقلاب آبی در کشاورزی

دانلود پاورپوینت کشاورزی حفاظتی یا انقلاب آبی در کشاورزی طبق تعریف FAO هر شیوه کشت و کاری که حداقل ۳۰درصد سطح زمین پوشیده از بقایای گیاهی بعد از عملیات کاشت باشد. در این تعریف کشاورزی شامل سه روش می شود: —روش متداول یا مرسوم —روش خاکورزی کاهش یافته —روش کشاورزی حفاظتی که روش کشاورزی حفاظتی Continue reading


دانلود پاور پوینت آب و هوای ایران

دانلود پاور پوینت آب و هوای ایران انعکاس انرژی تابیده به سطح زمین را آلبدوی زمین گویند. مقدار این آلبدو به جنس زمین، پوشش زمین و گرمای ویژه زمین بستگی دارد. بنابراین در مناطق بیابانی و ارتفاعات آلبدو حداکثر است. ناهمواریها به دو صورت در اقلیم تأثیر گذار هستند. الف) به دلیل مرتفع بودن نسبت Continue reading