روابط عمومي وزارت علوم اعلام کرد : پذيرش دانشجو در موسسات غيرانتفاعي در مقاطع تحصيلات تکميلي صرفا از طريق سازمان سنجش صورت مي گيرد

اخيرا در رسانه ها شبهاتي در خصوص وجود تبعيض بين دانشگاه آزاد اسلامي و ساير موسسات آموزش عالي غير دولتي – غير انتفاعي زير مجموعه وزارت علوم مطرح شده كه به منظورتنوير افكارعمومي توضيحات زير اعلام مي شود. وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با توجه به مصاحبه رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر نحوه پذيرش غير قانوني دانشجو به صورت بدون آزمون در موسسات غير انتفاعي در مقاطع تحصيلي مختلف از جمله كارشناسي ارشد ، اعلام كرد:

۱- پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد اعم از دولتي، پيام نور و غيرانتفاعي همانند سنوات گذشته مخصوص داوطلبان حاضر در جلسه آزمون بوده و داوطلبان از تاريخ ۹۵/۷/۱۳ لغايت ۹۵/۷/۱۷ نسبت به انتخاب رشته صرفاً از طريق سايت اين سازمان اقدام كرده اند. لذا بديهي است كه اولاً: فقط داوطلبان آزمون مذكور كه حاضردرجلسه بوده اند اجازه انتخاب رشته داشته اند و اين پذيرش صرفاً از طريق سازمان صورت پذيرفته و نتايج آن اوايل هفته آينده اعلام مي شود و هيچ گونه پذيرش بدون آزموني انجام نشده است. ثانياً: اين پذيرش صرفاً در كد رشته محل هاي مصوب دفتر گسترش كه ظرفيت آنها در مرحله پذيرش شهريور ماه تكميل نشده صورت پذيرفته و همگي آنها داراي مجوز قانوني پذيرش دانشجو توسط دفتر مذكور مي باشند. ثالثاً: طي بخشنامه شماره ۴۲۲۴۹/س مورخ ۹۵/۷/۸ نيز به تمامي موسسات غير انتفاعي ابلاغ شده است كه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري صرفاً از طريق سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي پذيرد و امكان جذب دانشجو از طريق سوابق تحصيلي (بدون آزمون) در مقاطع مذكور امكان پذير نيست. لذا بحث در خصوص پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد منطبق بر واقعيات عيني نيست.
۲- پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي موسسات غير دولتي -غير انتفاعي در رشته محل هاي مصوب دفتر گسترش كه در شهريور ماه ظرفيت آنها تكميل نشده است، مطابق قانون سنجش و پذيرش دانشجو بر اساس صرفاً سوابق تحصيلي صورت مي گيرد كه اين امر شامل كليه موسسات غير انتفاعي ،دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشگاه پيام نورو ساير موسسات مشمول مي شود.
شايان ذكر است در سال جاري بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو حدود ۸۳ درصد كليه ظرفيت هاي آموزش عالي در مقطع كارداني و كارشناسي بر اساس صرفا سوابق تحصيلي صورت گرفته است و دانشگاه آزاد اسلامي نيز در حال حاضر در بيش از ۹۵ درصد ظرفيت هاي خود با همين شيوه در حال پذيرش دانشجو است .
۳- دانشگاه مذكور نيز در سنوات گذشته و در سال جاري در چندين مرحله نسبت به پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف با عنوان تكميل ظرفيت اقدام كرده است ،به طوري كه اعلام نتايج تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد و دكتراي آن دانشگاه در هفته گذشته انجام شده است و ثبت نام دوره هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و كارداني پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون دانشگاه مذكور در حال حاضر در سايت آن دانشگاه در حال انجام است .
با توجه به موارد مذكور جاي تعجب است كه رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي روالي را زير سوال مي برد و ادعاي غير قانوني بودن آن را مي كند كه خود ، در حال پذيرش دانشجو بر اساس همان روال است .
و نكته آخر اينكه كليه فرايندهاي پذيرش دانشجو مطابق با ضوابط و قوانين و بر اساس روال سال هاي گذشته انجام مي شود . به نظر مي رسد اطلاعات منتقل شده به رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي در مورد روند پذيرش دانشجو در موسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي ، عيني و صحيح نبوده است.
منبع خبر : وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور