دانلود پاورپوینت عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درتوسعه کشاورزی حفاظتی

دانلود پاورپوینت عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درتوسعه کشاورزی حفاظتی علت استفاده از کشاورزی حفاظتی: جلو گیری از تخریب خاک مثل: فرسایش آبی، بادی و فشردگی خاک. حفظ رطوبت خاک. کاهش هزینه ها. نیاز به طراحی و ساخت ماشین های مناسب کشاورزی حفاظتی است. ¨افزایش ماده آلی خاک. ¨کاهش فرسایش خاک. جلوگیری از جابجایی خاک Continue reading