دانلود پاور پوینت حجاب

دانلود پاور پوینت حجاب به عقیده بعضی حجاب و خانه نشینی  زن ریشه روانی دارد. زن از ابتدا در خود نسبت به مرد احساس حقارت می کرده است ازدو جهت:یکی احساس نقص عضوی نسبت به مرد ،دیگری خونروی ماهانه اینکه عادت ماهانه نوعی پلیدی و نقص است،فکری است که از قدیم در میان بشر وجود Continue reading