دانلود پاور پوینت مباني و اصول پيشگيري

دانلود پاور پوینت مباني و اصول پيشگيري اهداف اصلي برنامه هاي پيشگيري : ارائه دانش صحيح به جوانان و تغيير باورهاي هنجاري ايجاد تعهد به خانواده ،‌مدرسه و اجتماع ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد و عوارض آن ايجاد مهارت هاي مقاومت در برابر فشار گروه هم سال آموزش مهارتهاي هدف گزيني كوتاه مدت و Continue reading