دانلود پاور پوینت علی در قرآن

دانلود پاور پوینت علی در قرآن و پيشگامان نخستين، از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا از ايشان خشنود و آنان نيز از او خشنودند. و براى آنان باغهايى آماده كرده كه از زيرآن نهرها روان است هميشه در آن    جاودانه‏اند. اين همان كاميابى بزرگ است. و هنگامى Continue reading