دانلود پاور پوینت تفکر چیست؟

دانلود پاور پوینت تفکر چیست؟ رویکردهای سیستمی کارکردگرا نتیجه گرا- اثبات گرا- درونی- کمی – عینی- حافظ وضع موجود رویکردهای سیستمی تفسیرگرا تفسیری- درونی- کیفی- ذهنی – حافظ وضع موجود رویکردهای سیستمی رهایی بخش انتقادی – رها سازی اجتماعی – ذهنی – ساختار شکن رویکردهای سیستمی فرامدرن انتقادی – خود رها سازی – عادی سازی Continue reading