دانلود پاورپوینت اصول ومباني مديريت

دانلود پاورپوینت اصول ومباني مديريت ظهور سازمانها و گسترش آنها        مديريت متناسب با ساختار         ملاك درستي هر عمل نتيجه  مديريت، فراگرد به كارگيري موثر و كارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است. ميزان موفقيت در به كارگيري شيوه‌هاي رهبري و مديريت، تحت تأثير ارزشهاي حاكم بر بافت فرهنگي جامعه Continue reading