دانلود نمونه سوال ادبیات خرداد ماه ۹۴ قسمت پنجم

دانلود نمونه سوال درس ادبیات فارسی خرداد ماه ۱۳۹۴ قسمت پنجم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۵صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۸۴ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”334″]

دانلود نمونه سوال ادبیات خرداد ماه ۹۴ قسمت سوم

دانلود نمونه سوال درس ادبیات فارسی خرداد ماه ۱۳۹۴ قسمت سوم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۴صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۱۱۰ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”333″]

دانلود نمونه سوال ادبیات دی ماه ۹۲

دانلود نمونه سوال درس ادبیات فارسی دی ماه ۱۳۹۲

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۲صفحه

تعداد سوالات:۳۸سوال

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”312″]

دانلود نمونه سوال ادبیات خرداد ۹۴

دانلود نمونه سوال درس ادبیات خرداد ماه  ۱۳۹۴

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۳صفحه

تعداد سوالات:۴۳سوال

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”311″]

دانلود نمونه سوال ادبیات دوم تجربی دی ماه ۹۴

دانلود نمونه سوال درس ادبیات دوم دبیرستان  رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۴

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۳صفحه در دوامتحان

تعداد سوالات:۵۰ سوال در دوامتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDF می باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”265″]

دانلود نمونه سوال ادبیات دوم تجربی دی ماه ۹۴ قسمت ۳

دانلود نمونه سوال درس ادبیات دوم متوسطه رشته تجربی دی ماه ۱۳۹۴ قسمت سوم

برای کلیه رشته ها

تعداد صفحات:۶صفحه در دو امتحان

تعداد سوالات:۷۷ سوال در دو امتحان

پسوند فایل سوالات به صورت PDFمی باشد

برای دریافت فایل سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

[parspalpaiddownloads id=”264″]