دانلود پاورپوینت روش تدريس بديعه پردازي(نوآفريني) Synectics

دانلود پاورپوینت روش تدريس بديعه پردازي(نوآفريني) Synectics اعتقادات جديد درباره خلافيت و نوآفريني فكري حايز اهميت است.ديدگاههاي حاضر اين اميدواري را به وجود آورده اند كه مي توان خلاقيت را يادگرفت و يادداد. هدف اساسي نوآفريني،خلاقيت يا بديعه پردازي شكستن سد قواعد مرسوم و خلق باورها،افكار،فنون و اشيا است. عوامل زيادي در پرورش تفكر آفريننده Continue reading


دانلود پاورپوینت خلاقیت و نو آوری

خلاقیت و نو آوری nچالش اساسي توسعه نيافتگي nجهاني شدن nتنها راه مواجه با دو چالش ياد شده دستيابي به شيوه هاي نوين آموزشي واستفاده از آنها وتوجه واقعي به پرورش خلاقيت در آموزش وپرورش ودانشگاهها است. nكسب توانايي براي انتخاب ،استدلال ،تصميم گيري وحل مساله از ضروريات است  كه از طريق ذهن خلاق ميسر Continue reading


دانلود پاورپوینت خلاقیت

خلاقیت نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی ü خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان ، تولیدات و خدمات üخلاقیت و نوآوری عامل تحریک و تشویق حس رقابت ؛ üخلاقیت و نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی ومشوق عمل گرایی) ü خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان ، Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده کتاب شناسی فقه

کتاب شناسی فقه ۱. موضوعي را براي تحقيق انتخاب كرده‌ايد، تحقيقي كه حلاّل مشكل و پاسخ به نيازي خواهد بود و با توان علمي و عملي شما نيز هماهنگي دارد؛ موضوع تحقيق را با تدوين فهرست سؤالات تحقيق، شفّاف و كاربردي كرده‌ايد؛ با تفكّر و بررسي‌هاي تجربيِ خودتان پاسخ‌هاي اوليّه و اجمالي به اين سؤالات Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده کتاب شناسی حدیث

کتاب شناسی حدیث  موضوعي را براي تحقيق انتخاب كرده‌ايد، تحقيقي كه حلاّل مشكل و پاسخ به نيازي خواهد بود و با توان علمي و عملي شما نيز هماهنگي دارد؛ موضوع تحقيق را با تدوين فهرست سؤالات تحقيق، شفّاف و كاربردي كرده‌ايد؛ با تفكّر و بررسي‌هاي تجربيِ خودتان پاسخ‌هاي اوليّه و اجمالي به اين سؤالات داده‌ايد Continue reading