دانلود پاور پوینت تدبر وتفسیر قران

دانلود پاور پوینت تدبر وتفسیر قران ۱توجه به نظم و چینش آیات و طرح سؤال در سه حوزه ترجمه، تفسیر، و تأویل: ۲تأنی در سؤالات و تدبر درپاسخ یابی بر اساس منابع معتبر (ادبیات، قرآن ، سنت معصوم ، عقل ، و…) و جمع بندی نهایی. ۳خود را مخاطب پیام قرآن دیدن : انت تقرءالقرآن Continue reading