دانلود پاور پوینت بازگویی و دانش عمومی

دانلود پاور پوینت بازگویی و دانش عمومی ارزشیابی یکی از اجزای مهم در مجموعه مولفه های آموزشی است که ارزش آن معادل سایر مولفه هاست. یکی از هنرهای معلمی انجام ارزشیابی دقیق است. گاهی بی دقتی در ارزشیابی ممکن است همه ی زحمات معلم، عوامل اجرایی آموزش و تهیه کنندگان محتوای درس و عمر فراگیران Continue reading