دانلود پارپوینت بازار بیمه سلامت

دانلود پارپوینت بازار بیمه سلامت هدف بیمه سلامت حفاظت از مردم است در برابر هزینه های سنگین با احتمال بروز کم، بیماری یا آسیب جدی گام اول: حق بیمه هنگامی که مردم سالم، مایل و قادر به پرداخت هستند از آنها جمع آوری می شود. گام دوم: حق بیمه ها در یک صندوق تجمع پیدا Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده ویژگی ساخت بازار کار

ویژگی ساخت بازار کار nویژگی مبادله در بازار کار nمبادله غیر متمرکز (لذا هزینه بالاست) nقلمروی کم برای چانه زنی. چرا؟ nوجود اتحادیه ها برای تنظیم مبادله nآیا در صورت عدم وجود اتحادیه ها می توان هزینه را پایین آورد؟ nنرم های عدالت و انصاف در جامعه است nامکان اندازه گیری انتقال حق افراد در Continue reading