دانلود پاورپوینت ارزشیابی مستمر

دانلود پاورپوینت ارزشیابی مستمر تعریف : فعالیتی که تعیین میکند یک شخص چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است. فرآیند اندازه گیری نیازمند وسیله است که به آن وسیله اندازه گیری می گویند. تعریف : بر خلاف ویژگیهای فیزیکی و رفتارهای آشکار که به طور     مستقیم اندازه گیری می شوند، ویژگی های روانی مانند     هوش،خلاقیت،انگیزش،نگرش،یادگیری Continue reading


دانلود پاورپوینت رایگان انگیزش

انگیزش هنگامی که هریک از این نیازها به مقدار کافی ارضا شود،نیاز بعدی خود نمایی می کند.باتوجه به نمودار،فرد یک سلسله مراتب راطی می کند.ازدیدگاه انگیزش ،نظریه مزبور بیانگر این است که اگرچه هیچ نیازی به طور کامل ارضانمیشود ولی اگرنیازی به صورت اساسی وبه مقدار لازم ارضاشود،دیگرایجاد انگیزه نمیکند وباعث تحریک فرد نمیگردد.بنابراین طبق Continue reading