دانلود پاورپوینت چهارچوب شایستگی های مدیران پروژه از دید انجمن بین المللی مدیریت پروژه ICB

دانلود پاورپوینت چهارچوب شایستگی های مدیران پروژه از دید انجمن بین المللی مدیریت پروژه ICB žشایستگی توانایی به کار گیری دانش و مهارت در موارد مرتبط ویژگی های شخصیتی است. žگواهینامه شامل التزامات منحصر به گروه خاصی از افراد است که قوانین، استانداردها و رویه های یکسانی در مورد آنها موضوعیت دارد. žفرآیند صدور گواهینامه Continue reading


دانلود پاور پوینت آماده توان بخشی

توان بخشی ۱-انجمن تو انبخشی در هدف کلی این انجمن که قانون تشکیل آن در سال ۱۳۴۶ تصویب گردید و در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد،آمده است که :تجدید فعالیت،آموزش حرف و مشاغل مناسب  قویت روحی افرادی که به علت نقص عضو و یا از دست دادن قسمتی از توانایی خود قادر به انجام کار نیستند.وظایف Continue reading