دانلود پاورپوینت انجمن علمی کامپیوتر

دانلود پاورپوینت انجمن علمی کامپیوتر جایگزینی فرد به جای دولت فرسایش مرزهای ملی تکثیر حقایق وتردید در حیطه های علمی و فرهنگی وسعت یافتن وکنترل ناپذیری شدن دنیای اجتماعی افراد تکثر قرائتهای دینی وفرو پاشیدن حریم های قدسی ایجاد گروههای تروریست اپوزوسیون مجازی فلسفه انتظار و ظهور امام غایب(ع)در مذهب تشیع مستلزم جهان شمولی اسلام Continue reading