دانلود پاورپوینت امنیت اطلاعات

دانلود پاورپوینت امنیت اطلاعات یکی از راه های از دسترس خارج کردن اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در خواست بیش از طریق خدمات از سیستم اطلاعاتی است که در این حالت سیستم چون توانایی و ظرفیت چنین حجم انبوده خدمات دهی را ندارد از سرویس دادن بطور کامل یا جزیی عاجز میماند برای حراست از Continue reading


دانلود پاورپوینت مبانی شبکه های کامپیوتری

دانلود پاورپوینت مبانی شبکه های کامپیوتری نکته ای که همواره بایستی به آن توجّه نمود این می باشد که بحث امنیّت یک فرآورده نیست بلکه یک فرآیند است و با استفاده از مجموعه ای از ابزارها و پروتکل های امنیتی و همچنین تکنیک های مرتبط برای پیکربندی صحیح آنها قابل تأمین می باشد. امنیت در Continue reading


دانلود پاورپوینت امنیت در شبکه

امنیت در شبکه üسیاست امنیتی ü üبهنگام سازی سیستم های عامل و برنامه های کاربردی ü üسرویس های موجود در شبکه ü üرمزعبور ü üایجاد محدودیت در برخی از ضمایم پست الکترونیکی ü üپایبندی به مفهوم کمترین امتیاز ü üپروتکل  SNMP)Simple Network Management Protocol) ü üتست امنیت شبکه نوع فایل: ppt تعداد اسلاید: ۱۹  


دانلود پاورپوینت رایگان استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات

استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات vاهداف،راهبردها و سیاست های امنیتی فن آوری اطلاعات سازمان v طرح امنیت فن آوری اطلاعات سازمان vطرح ارزیابی مخاطرات امنیتی فن آوری اطلاعات سازمان vطرح پشتیبانی حوادث امنیتی فن آوری اطلاعات سازمان vطرح تداوم عملکرد و ترمیم خرابی های فن آوری اطلاعات سازمان vبرنامه آگاهی رسانی،تربیت نیروی انسانی و آموزش امنیت Continue reading


دانلود پاورپوینت آماده امنیت شبکه

امنیت شبکه مردمان بدخواه در شبکه حضور دارند. استفاده‌های تجاری اینترنت نیز مزید بر علت است. نوع فایل: pptx تعداد اسلاید: ۶۱