هتل آذر در مشهد به نیروی پذیرش شب نیازمند است. مراجعه حضوری به ادرس: آخوند خراسانی ۲۹ ساعت مراجعه حضوری: ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۰ تلفن: ۱۷- ۳۸۵۳۲۷۱۶…